นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี คบคนเลวย่อมเลวลง
นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี
คบคนเลวย่อมเลวลงพุทธศาสนสุภาษิต
/ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย/
 425 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย