ปุญฺญํ สุขํ ชิวิตสงฺขยมฺหิ บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต


"ปุญฺญํ สุขํ ชิวิตสงฺขยมฺหิ"

บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต
พุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/156Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย