ปาปํ ปาเปน สุกรํ คนชั่วทำบาปได้ง่ายดาย
ปาปํ ปาเปน สุกรํ
คนชั่วทำบาปได้ง่ายดาย


พุทธศาสนสุภาษิต
/อุทาน ขุทฺทกนิกาย/
 416 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย