หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธํ โภคทรัพย์ย่อมฆ่าคนหาปัญญามิได้
หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธํ
โภคทรัพย์ย่อมฆ่าคนหาปัญญามิได้


พุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/
 397 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย