ยํ เว หิตญฺจ สาธุญฺจ ตํ เว ปรมทุกฺกรํ การใดแลเป็นประโยชน์ด้วย ดีด้วย การนั้นแล ทำได้ยากอย่างยิ่ง
ยํ เว หิตญฺจ สาธุญฺจ ตํ เว ปรมทุกฺกรํ

การใดแลเป็นประโยชน์ด้วย ดีด้วย การนั้นแล ทำได้ยากอย่างยิ่งพุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/
 142 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย