หน้าแรก คลังแสงแห่งธรรม
กลับสู่ สารบัญคลังแสงแห่งธรรม

หลักธรรมนำสุขยุค2000
กรรมฐานประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ธรรมะไทย
ศีล
ทาน
สมาธิ
วิปัสสนา
กรรม
กวีธรรมะ
อุปสมบทพิธี
ศาสนพิธีของชาวพุทธ
ธรรมะจากหลวงพ่อ


  หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๑๔ : ศีลข้อ ๓ นามกาเม
  โ ด ย : พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์

    ท่าน พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์ ได้อธิบายศีลให้เราฟังมา ๒ ข้อแล้ว ตอนนี้ก็ จะเริ่มข้อต่อไป คือข้อที่
  ๓ ศีลข้อที่ ๓ กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ข้อห้าม
  ( ทั้งหญิง ทั้งชาย ) ไม่ให้ประพฤติผิดประเวณี

  หลักวินิจฉัยกาเมสุมิจฉาจาร กาเมสุมิจฉาจาร มีองค์ ๔

  ๑. อคมนียวัตถุ.........................หญิง ( ชาย ) ต้องห้าม
  ๒. ตัสมิง เสวะนะจิตตัง.............มีเจตนาจะเสพ
  ๓. เสวะนัปปะโยโค......................ประกอบการเสพ
  ๔. มัคเคนะ มัคคัปปฏิปัตติ............มรรคถึงกัน

  อธิบายทางตำรา
    ศีลข้อนี้ เป็นข้อห้ามในทางเสพกาม คือกันไม่ให้คนประพฤติผิดประเวณี เป็นการห้าม ทั้ง
  ฝ่ายชาย ทั้งฝ่ายหญิงการเสพกามนั้น ภาษาทางศาสนา ใช้คำว่า "เสพเมถุน"บ้าง "เมถุนธรรม"
  บ้างคำว่า "เมถุน" แปลว่า "คนคู่" เมถุนธรรม ก็แปลว่า พฤติการณ์ของคนคู่ ความหมายก็อย่าง
  เดียวกัน คำว่า คนคู่ หมายถึง ชายกับหญิงเป็นคู่กัน

    ในชื่อเดือนทั้ง ๑๒ เดือน ก็มีเดือนเมถุนอยู่เดือนหนึ่ง คือเดือนมิถุนายน ซึ่งก็มีชื่อออกจากคนคู่
  เหมือนกันคือในเดือนมิถุนายนนั้น พระอาทิตย์ กำลังโคจรผ่านราศีดาวกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะ
  คล้ายๆหญิงชายยืนคู่กัน เลยตั้งชื่อเดือนนี้ว่า เมถุน หรือ มิถุนายนแต่คำว่า เมถุนธรรม ตาม
  ความหมายในทางศีล หมายถึงการส้องเสพระหว่างชายหญิงเมถุนธรรมนั้น สำหรับพวก
  คฤหัสถ์ ท่านไม่ห้าม ที่ห้าม ห้ามเฉพาะการทำผิด คือ ประพฤติชั่วเพราะเรื่องนี้
 

    ความประพฤติชั่วเพราะเมถุน ท่านเรียกว่า มิจฉาจาร ซึ่งแปลตรงๆว่า ประพฤติผิด แต่ถ้า
  พูดเต็มศัพท์ต้องพูดว่า กาเมสุมิจฉาจาร แปลว่า ประพฤติผิดในกาม" เรื่องการประพฤติผิด
  ในกามนี้ มีหลายคนสงสัยว่า ล่วงละเมิดชายหญิงประเภทใด จึงจะผิดศีลข้อนี้ฉะนั้น ตอน
  หน้ามาฟัง พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์ เฉลย ถึงชายต้องห้าม และหญิงต้องห้าม สำหรับศีล ข้อที่ ๓ นี้
  เลือกหัวข้อ ศีล


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย