หน้าแรก คลังแสงแห่งธรรม
กลับสู่ สารบัญคลังแสงแห่งธรรม

หลักธรรมนำสุขยุค2000
กรรมฐานประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ธรรมะไทย
ศีล
ทาน
สมาธิ
วิปัสสนา
กรรม
กวีธรรมะ
อุปสมบทพิธี
ศาสนพิธีของชาวพุทธ
ธรรมะจากหลวงพ่อ


  หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๓ : การเจริญสมาธิขณะเดินทาง
  โ ด ย : ห้องสมาธิธรรมะไทย

ระหว่างที่เราเดินทางไปไหนมาไหน ไม่ว่าจะไปทางรถ ไม่ว่าจะไปทางเรือถ้าเราเป็นผู้ไม่
 ประมาทเราก็ควรจะฝึกสมาธิไปด้วยในขณะที่เดินทาง อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยไร้
 ประโยชน์โดยเริ่มกันตั้งแต่ตอนเดินเลยทีเดียว ในขณะที่กำลังจะเดินไปรอรถ หรือจะไปรอ
 เรือก็ตาม ก็ให้กำหนดภาวนาไปด้วย
    ก้าวเท้าขวา ภาวนาว่า "พุท"
    ก้าวเท้าซ้าย ภาวนาว่า "โธ"
 พุท-โธ.....พุท-โธ....พุท-โธ....เรื่อยๆไป ตามจังหวะการก้าวเดินเมื่อถึงที่หมาย เช่นที่ป้าย
 รถเมล์หรือท่าเรือ ระหว่างที่รอรถ รอเรืออยู่ ก็อย่ายืนเฉยๆ ควรภาวนาไปด้วย
    ก้าวเท้าขวา ภาวนาว่า "พุท"
    ก้าวเท้าซ้าย ภาวนาว่า "โธ"
 พุท-โธ....พุท-โธ....พุท-โธ.....อย่างนี้เรื่อยๆไป จนกว่ารถหรือเรือจะมาถ้าทำได้อย่างนี้เราจะ
 ไม่รู้สึกรำคาญเลย ถึงแม้ว่าจะต้องรอรถรอเรือเป็นเวลานานก็ตามที เมื่อขึ้นไปอยู่บนรถ หรือ
 ลงไปอยู่ในเรือแล้ว ก็อย่านั่ง หรืออย่ายืนเฉยๆ ให้ภาวนาไปด้วย....พุท-โธ....พุท-โธ....พุท-โธ
 ....จนกว่าจะถึง

    สรุปหลักให้ฟังอีกครั้งก็คือ ถ้าระหว่างที่เดิน ก็ให้ภาวนาควบคู่ไปกับการก้าวเท้า....ก้าวเท้า
 ขวาก็ให้ภาวนาว่า "พุท" ....ก้าวเท้าซ้ายก็ให้ภาวนาว่า "โธ" พอยุติการเดิน เปลี่ยนมาเป็น
 ยืนหรือนั่ง ก็ให้มากำหนดที่ลมหายใจแทน....หายใจเข้า "พุท" ....หายใจออก "โธ" ทำสับ
 เปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ ตลอดระยะเวลาที่เดินทาง จะทำให้จิตใจปลอดโปร่งสบาย ไม่หงุดหงิด
 ไม่รำคาญ ถึงแม้จะต้องเบียดเสียดกับผู้คนก็ตาม

    ผลดีอีกประการหนึ่ง คือถ้ารถหรือเรือที่เรานั่งไปนั้น เกิดประสบอุบัติเหตุด้วยอำนาจแห่ง
 สมาธิที่เราฝึกฝนอยู่นั้น มันก็จะช่วยทำให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายได้อย่างน่าอัศจรรย์ หรือ
 ถ้ามีเหตุที่ทำให้ต้องตายในระหว่างเดินทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ยังได้ชื่อว่า ตายดี เพราะ
 ตายในขณะที่จิตทรงอยู่ในสมาธิ ตายแบบนี้ไม่มีขาดทุน แต่ถ้าไม่มีสมาธิเป็นเครื่องหนุน
 รับรองขาดทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ และขาดทุนกันทั้งชาติด้วยเพราะช่วงที่จะตายนี้ ท่านถือว่าเป็น
 ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ ถ้าจิตในขณะนั้นซัดส่าย เศร้าหมอง ตายไปก็มีหวังได้ไปถือกำเนิด
 ในภพภูมิฝ่ายทุคติอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าจะกลับมาเกิดเป็นคน ก็ต้องลำบากลำบนเสียก่อน
 เป็นเบื้องแรก เพราะจิตที่เศร้าหมองได้ทำหน้าที่เป็นชนกกรรมนำมาเกิดนั่นเองถ้าจิตมันเศร้า
 หมองได้ทำหน้าที่เป็นชนกกรรมนำมาเกิดนั่นเองถ้าจิตมันเศร้าหมองแล้ว ถึงแม้จะเกิด มันก็
 เกิดในที่ซึ่งไม่ดีไม่มีความสุขสบายเท่าที่ควร ฉะนั้น การซักฟอกจิตใจให้ใสสะอาดอยู่เสมอ
 จึงเป็นวิธีป้องกันอบายได้ดีที่สุด เมื่อท่านรู้อย่างนี้แล้ว เวลาท่านเดินทางไปไหนมาไหน ท่าน
 ยังจะปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านอยู่อีกหรือ


 เลือกอ่าน สมาธิ ที่นี่.


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย