หน้าแรก คลังแสงแห่งธรรม
กลับสู่ สารบัญคลังแสงแห่งธรรม

หลักธรรมนำสุขยุค2000
กรรมฐานประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ธรรมะไทย
ศีล
ทาน
สมาธิ
วิปัสสนา
กรรม
กวีธรรมะ
อุปสมบทพิธี
ศาสนพิธีของชาวพุทธ
ธรรมะจากหลวงพ่อ


  หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๔ : วิธีฝึกเพื่อเอาชนะการหลับการตื่น
  โ ด ย : ห้องสมาธิธรรมะไทย

     คนบางคนนี่นอนขี้เซามาก ขนาดตั้งนาฬิกาปลุก ยังลุกไม่ค่อยไหวเลย หรือบางคนเป็นโรค
 นอนไม่ค่อยหลับ คนทั้ง ๒ ประเภทนี้ ลองเอาวิธีที่จะแนะนำดังต่อไปนี้ไปฝึกดูวิธีนี้เป็นวิธี
 ฝึกของโยคี เขาจะมีจุดให้จิตเพ่งจับอยู่ ๒ จุด

    จุดแรก เขาเรียกว่า จุดตื่น อยู่บริเวณกึ่งกลางหน้าผาก
    จุดที่สอง เขาเรียกว่า จุดหลับ อยู่บริเวณกลางลำคอ ใต้ลูกกระเดือก

 พอจำจุดทั้ง ๒ ได้แม่นยำแล้ว ทีนี้ก็มาลงมือฝึกกันเลย ให้ใช้เวลาฝึกวันละประมาณ ๑๕ นาที
 ฝึกตอนไหนก็ได้ อยู่ในอิริยาบถไหนก็ได้ ไม่จำกัด ให้เอาความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดไปไว้ที่จุด
 หลับคือตรงกลางลำคอ ใต้ลูกกระเดือก พอรู้สึกเคลิ้มๆ ใกล้จะหลับ ก็ให้รวมความรู้สึกทั้งหมด
 ไปไว้ที่กึ่งกลางหน้าผาก มันจะทำให้รู้สึกหายง่วง พอเห็นว่าหายง่วงดีแล้วก็ให้เลื่อนความรู้สึก
 ลงไปไว้ที่จุดหลับต่อ พอเคลิ้ม ก็เลื่อนขึ้นมากำหนดที่จุดตื่น สลับกันไปมาอย่างนี้ทีนี้พอจะ
 นอนหลับจริงๆ ก่อนนอนต้องตั้งใจไว้ให้มั่น ว่าจะตื่นตอนไหน ? กี่โมง ?แล้วก็ให้สั่งตัวเองว่า
 เมื่อถึงเวลานั้น ต้องตื่นจากนั้นก็ให้รวมความรู้สึกนึกคิดมาอยู่ที่จุดหลับ คือบริเวณกลางลำคอ
 ใต้ลูกกระเดือก แล้วผ่อนความรู้สึกให้เบาลงๆ

    ให้สังเกตดู เมื่อเรารู้สึกตัว จะตื่นตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ทุกประการ ถึงคลาดเคลื่อนก็ไม่
 มากแต่เมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้ว ต้องรีบลุกนะครับ ไม่ใช่มัวผัดผ่อน ขอนอนต่ออีก ๕ นาที หรือขอ
 นอนต่ออีก ๑๐ นาที ถ้าเป็นซะอย่างนี้ ฝึกให้ตาย ก็เอาชนะการหลับการตืนไม่ได้หรอกครับ
 ฉะนั้น ข้อสำคัญเราต้องมีสัจจะกับตัวเราเองด้วย การฝึกทุกอย่างจึงจะสัมฤทธิ์ผล


 เลือกอ่าน สมาธิ ที่นี่.


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย