ปางพระพุทธรูป

ปางพระพุทธรูป คือ ลักษณะของรูปสมมุติของพระพุทธเจ้าในอิริยาบถต่าง ๆ ซึ่งสร้างขึ้นตามความเชื่อในพุทธประวัติ โดยช่างสมัยโยนก (คันธารราฐ) ราชวงศ์คุปตะ (พ.ศ. 863-1023) เป็นชาวกรีกพวกแรกที่กำหนดรูปแบบปางพระพุทธรูป ต่อมาช่างชาวอินเดียฝ่ายใต้ ซึ่งเป็นชาวกลิงคราฐข้างฝ่ายใต้ รวมทั้งในยุคสมัยต่าง ๆ ในภายหลังได้คิดปางพระพุทธรูปเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก


# เรื่อง อ่าน
 ๖๑.ปางปาลิไลยก์
 ๖๒.ปางแสดงโอฬาริกนิมิต
 ๖๓.ปางโปรดอสุรินทราหู
 ๖๔.ปางโปรดอาฬวกยักษ์
 ๖๕.ปางโปรดองคุลิมาลโจร
 ๖๖.ปางโปรดพกาพรหม
 ๖๗.ปางพิจารณาชราธรรม
 ๖๘.ปางปลงอายุสังขาร
 ๖๙.ปางนาคาวโลก
 ๗๐.ปางทรงรับอุทกัง
 ๗๑.ปางทรงพยากรณ์
 ๗๒.ปางโปรดสุภัททปริพาชก
 ๗๓.ปางปรินิพพาน


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย