ปางพระพุทธรูป


# เรื่อง อ่าน
 ๒๒.ปางรับสัตตุก้อนสัตตุผง
 ๒๓.ปางพระเกศธาตุ
 ๒๔.ปางรำพึง
 ๒๕.ปางปฐมเทศนาหรือปางแสดงธรรมจักร
 ๒๖.ปางประทานเอหิภิกขุ
 ๒๗.ปางภัตกิจ
 ๒๘.ปางห้ามสมุทร
 ๒๙.ปางห้ามญาติ
 ๓๐.ปางปลงกัมมัฏฐานหรือปางชักผ้าบังสุกุล
 ๓๑.ปางชี้อัครสาวก
 ๓๒.ปางประทานโอวาทหรือปางแสดงโอวาทปาติโมกข์
 ๓๓.ปางประทับเรือ
 ๓๔.ปางห้ามพยาธิ
 ๓๕.ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
 ๓๖.ปางอุ้มบาตร
 ๓๗.ปางโปรดพุทธบิดา
 ๓๘.ปางรับผลมะม่วง
 ๓๙.ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
 ๔๐.ปางโปรดพุทธมารดา
 ๔๑.ปางเปิดโลก
 ๔๒.ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย