ปางพระพุทธรูป


# เรื่อง อ่าน
 ๔๓.ปางลีลา
 ๔๔.ปางห้ามแก่นจันทร์
 ๔๕.ปางพระอิริยาบถยืน
 ๔๖.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
 ๔๗.ปางสรงน้ำฝน
 ๔๘.ปางคันธารราฐหรือปางขอฝน ( นั่ง )
 ๔๙.ปางคันธารราฐหรือปางขอฝน ( ยืน )
 ๕๐.ปางชี้อสุภะ
 ๕๑.ปางชี้มาร
 ๕๒.ปางปฐมบัญญัติ
 ๕๓.ปางขับพระวักกลิ
 ๕๔.ปางสนเข็ม
 ๕๕.ปางประทานพร ( นั่ง )
 ๕๖.ปางประทานพร ( ยืน)
 ๕๗.ปางประทานธรรม
 ๕๘.ปางประทานอภัย ( นั่ง )
 ๕๙.ปางโปรดพญาช้างนาฬาคิรี
 ๖๐.ปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่อง
 ๖๑.ปางปาลิไลยก์
 ๖๒.ปางแสดงโอฬาริกนิมิต
 ๖๓.ปางโปรดอสุรินทราหู


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย