ปางพระพุทธรูป

ปางพระพุทธรูป คือ ลักษณะของรูปสมมุติของพระพุทธเจ้าในอิริยาบถต่าง ๆ ซึ่งสร้างขึ้นตามความเชื่อในพุทธประวัติ โดยช่างสมัยโยนก (คันธารราฐ) ราชวงศ์คุปตะ (พ.ศ. 863-1023) เป็นชาวกรีกพวกแรกที่กำหนดรูปแบบปางพระพุทธรูป ต่อมาช่างชาวอินเดียฝ่ายใต้ ซึ่งเป็นชาวกลิงคราฐข้างฝ่ายใต้ รวมทั้งในยุคสมัยต่าง ๆ ในภายหลังได้คิดปางพระพุทธรูปเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก


# เรื่อง อ่าน
 ๔๑.ปางเปิดโลก
 ๔๒.ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
 ๔๓.ปางลีลา
 ๔๔.ปางห้ามแก่นจันทร์
 ๔๕.ปางพระอิริยาบถยืน
 ๔๖.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
 ๔๗.ปางสรงน้ำฝน
 ๔๘.ปางคันธารราฐหรือปางขอฝน ( นั่ง )
 ๔๙.ปางคันธารราฐหรือปางขอฝน ( ยืน )
 ๕๐.ปางชี้อสุภะ
 ๕๑.ปางชี้มาร
 ๕๒.ปางปฐมบัญญัติ
 ๕๓.ปางขับพระวักกลิ
 ๕๔.ปางสนเข็ม
 ๕๕.ปางประทานพร ( นั่ง )
 ๕๖.ปางประทานพร ( ยืน)
 ๕๗.ปางประทานธรรม
 ๕๘.ปางประทานอภัย ( นั่ง )
 ๕๙.ปางโปรดพญาช้างนาฬาคิรี
 ๖๐.ปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่อง


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย