ปางพระพุทธรูป


# เรื่อง อ่าน
 ๑.ปางประสูติ
 ๒.ปางมหาภิเนษกรมณ์
 ๓.ปางตัดพระเมาลี
 ๔.ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต
 ๕.ปางปัจจเวกขณะ
 ๖.ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา
 ๗.ปางทรงพระสุบิน
 ๘.ปางรับมธุปายาส
 ๙.ปางเสวยมธุปายาส
 ๑๐.ปางเสี่ยงบารมีลอยถาด
 ๑๑.ปางรับหญ้าคา
 ๑๒.ปางสมาธิเพชร
 ๑๓.ปางมารวิชัย
 ๑๔.ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้
 ๑๕.ปางถวายเนตร
 ๑๖.ปางจงกรมแก้ว
 ๑๗.ปางเรือนแก้ว
 ๑๘.ปางห้ามมาร
 ๑๙.ปางนาคปรก
 ๒๐.ปางฉันผลสมอ
 ๒๑.ปางประสานบาตร


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย