๑.๔ คำจำกัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ๔

 dharma  

ปฏิภาณ หมายถึง การโต้ตอบได้ทันทีทันควัน ปัญญาแก้การณ์เฉพาะหน้า ความคิด
ที่ทันการ หรือเชาว์ในการกล่าวแก้หรือโต้ตอบเป็นต้นได้ฉับพลันทันทีและแยบคาย
โวหาร หมายถึง ชั้นเชิงหรือสำนวนแต่งหนังสือหรือพูด
ปฏิภาณโวหาร หมายถึง การกล่าวเหมาะด้วยเหตุผลในทันที
มิลินทปัญหา หมายถึง คัมภีร์สำคัญ บันทึกคำสนทนาตอบปัญหาธรรมระหว่าง
พระนาคเสนกับพระยามิลินท์
นาคเสน หมายถึง พระอรหันตเถระผู้โต้วาทะชนะพระยามิลินท์ กษัตริย์แห่ง
สาคลประเทศ ท่านเกิดหลังพุทธกาลประมาณ ๔๐๐ ปี ที่หมู่บ้านกชังคละในหิมวันตประเทศ
เป็นบุตรของพราหมณ์ชื่อโสณุตตระ ท่านเป็นผู้ชำนาญในพระเวทและต่อมาได้อุปสมบท
โดยมีพระโรหณะเป็นพระอุปัชฌาย์
มิลินท์ หมายถึง มหากษัตริย์เชื้อชาติกรีก แห่งสาคลประเทศในชมพูทวีป ผู้เป็น
ปราชญ์ยิ่งใหญ่ โต้วาทะชนะนักปราชญ์ทั้งหลายในสมัยนั้น จนในที่สุดได้โต้กับพระนาคเสน
ยอมเลื่อมใสหันมานับถือพระพุทธศาสนา และเป็นองค์อุปถัมภกสำคัญ พระนามภาษากรีกว่า
พระเจ้าเมนานเดอร์ ครองราชย์ พ.ศ. ๔๒๓ สวรรคต พ.ศ. ๔๕๓
เผยแผ่ หมายถึง ขยายออกไป หรือทำให้ขยายออกไปมากกว่าเดิม   

ที่มา : พระมหาสายเพชร วชิรเวที(หงษ์แพงจิตร)

5,398


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย