"ความอยากในทางธรรมไม่เป็นกิเลส" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    3 พ.ค. 2566

.
 "ความอยากในทางธรรมไม่เป็นกิเลส"

" .. ความอยากในทางธรรม คือเป็นกุศล ไม่เรียกว่าความอยากที่เป็นกิเลส "ทางธรรมเรียกว่าเป็นมรรค" ทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ "ความอยากในทางธรรมมีมากน้อยเพียงไร ยิ่งทำให้มีความขยันหมั่นเพียรในทางดีมากขึ้นเพียงนั้น"

เช่น "อยากพ้นทุกข์ อยากมากเท่าไหร่ ความเพียรยิ่งเข้มแข็ง" ผูมีสมาธิภาวนาไม่ใช่ผู้มีวาสนาน้อย คนมีบุญวาสนามากต่างหาก "จึงรักบุญกุศลส่วนละเอียดที่เกิดจากสมาธิภาวนา" ความน้อยเนื้อต่ำใจในเวลาจะทำสมาธิภาวนาเป็นกลมายาของกิเลสหลอกคนให้หลงไปตามมันแล้วหยุดภาวนาเสียต่างหาก .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

3 พ.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5310 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย