"สัมมาปฏิปทา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    9 มี.ค. 2561


 "สัมมาปฏิปทา"

" .. "อัตตกิลมถานุโยโค" และ "กามสุขัลลิกานุโยโค" ก็คือทางตึงและทางหย่อน นั่นเอง ถ้าเราน้อมเข้ามาพิจารณาให้เห็นในปัจจุบัน

"ทางตึงก็คือความโกรธ อันเป็นทางเศร้าหมอง" ท่านเรียก "อัตตกิลมถานุโยโค" เดินไปแล้วก็เป็นทุกข์ลำบาก

"กามสุขัลลิกานุโยโค ก็คือความดีใจความพอใจ" ความดีใจนี้ก็เป็นทางไม่สงบ "ทางทุกข์ก็เป็นทางไม่สงบ ทางสุขก็เป็นทางไม่สงบ"

เราจะเห็นได้ว่า "สมเด็จพระบรมศาสดาท่านตรัสว่า เมื่อได้เห็นความสุขแล้ว ให้พิจารณาความสุขนั้น" ท่านไม่ให้ติดอยู่ในความสุข "คือท่านให้วางทั้งสุขและทุกข์ การวางทางทั้ง ๒ ได้นี้ เป็นสัมมาปฏิปทา ท่านเรียกว่าเป็นทางสายกลาง" .. "

"ทางสายกลาง"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 
   DT014902

วิริยะ12

9 มี.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5315 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย