"ความสมบูรณ์ทางกาย-ทางใจ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "ความสมบูรณ์ทางกาย-ทางใจ"

" .. ความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางกายนั้นอาจเกิดขึ้นได้จริงด้วยวัตถุ "แต่ความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางใจไม่อาจเกิดได้ด้วยวัตถุ" ตรงกันข้ามสำหรับผู้มีสติและปัญญาไม่เพียงพอในธรรม "ความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางกายจะทำให้บกพร่องทางใจยิ่งขึ้น"

เพราะเมื่อมัวหลงเพลินติดอยู่ในความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางกาย "ก็ย่อมไม่คำนึงถึงความบกพร่องทางใจ" แม้ใจจะบกพร่องเพียงใดก็ไม่เห็นไม่เข้าใจ "เห็นทุกข์เป็นสุข เห็นชั่วเป็นดี เห็นการเสียเป็นการได้ เห็นโทษเป็นคุณ"

เช่นเดียวกับ "ที่เห็นความได้มาตามปรารถนาต้องการเป็นโชคเป็นลาภ" เป็นเครื่องเสริมความสมบูรณ์บริบูรณ์ "การเห็นเช่นนั้นเป็นการเห็นผิด" .. "

"สิ่งที่มีค่ากว่าเงินทอง"
พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชชิรญาณสังวร  

5,425


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย