"ของดีมีเฉพาะในพุทธศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "ของดีมีเฉพาะในพุทธศาสนา"

" .. "ของดีมีเฉพาะในพุทธศาสนา ของดีอย่างนี้ในศาสนาอื่นไม่มีเลย" ของดีในที่นี้หมายถึงสัจธรรมของจริงของแท้ มีเหตุมีผลยืนยันได้เต็มที่ มี ๔ อย่าง คือ ..

- ทุกข์
- สมุทัย เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ๑
- นิโรธ ความดับทุกข์ ๑
- มรรค หนทางให้ถึงความดับทุกข์ ๑

"พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติค้นคว้าได้มาด้วยพระองค์เองโดยมิได้มีใครบอกเล่าแนะนำและได้เฉพาะในกายและใจของพระองค์เองแท้ ๆ" มนุษย์ในโลกนี้เขาไม่ทำกันมาก่อนเลย "แล้วทรงนำเอาความรู้นั้นมาเผยแพร่แก่มนุษย์ชาวโลกให้รู้ตามเห็นตาม" จนกระทั่งทุกวันนี้ .. "

"ของดีมีในศาสนาพุทธ"
พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 

5,434


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย