อาฏานาฏิยปริตร ฉบับเต็ม (สมเด็จพระญาณสังวร)

 Webmaster  

อาฏานาฏิยปริตร ฉบับเต็ม (สมเด็จพระญาณสังวร)

อาฏานาฏิยปริตรนี้ เชื่อกันว่าเป็นพุทธมนต์ที่สามารถป้องกันอุปัทวอันตราย
ทั้งปวง ใครเจริญภาวนาอยู่เป็นนิตย์ เชื่อแน่ว่ายักษ์ ผี ปีศาจ ก็จะช่วยคุ้มครอง
ให้มีความสุข

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Z9sMnIKgtAA

301


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย