@กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์

 motorola31313@gmail.com    10 ก.ย. 2555

***กรรมคือการกระทำที่เกิดขึ้นทางกาย,วาจา,ใจที่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม เป็นธรรมชาติที่ทำให้สัตว์แตกต่างกันทั้งรูปธรรมและนามธรรม,ทั้งการเสวยสุข,ทุกข์เวทนาก็หยาบและละเอียดไม่เหมือนกัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งโลกนี้และโลกหน้า ดังท่านได้กล่าวว่า "กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ ให้แตกต่างกันมีสุข,มีทุกข์แตกต่างกัน"   


ที่มา : @ ปกิณกธรรม อ.ชาคโร ภิกขุ วัดหนองโสน(ป่าสัก) สระบุรี

DT012986

motorola31313@gmail.com

10 ก.ย. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5358 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย