"ผู้มีศีลมีธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาญสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "ผู้มีศีลมีธรรม"

" .. "ผู้ทั้งให้ทานด้วย ทั้งรักษาศีลด้วย" ย่อมเป็นผู้สร้างคุณงามความดีความร่มเย็นไว้แก่ตนโดยสม่ำเสมอ "คนมีศีลมีธรรมไปที่ไหน ไม่มีใครรังเกียจ มีแต่ผู้รักผู้ชอบใจผู้เทิดทูนผู้เคารพนับถือ"

ไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ ไม่ว่าคนจนคนรวยคนโง่คนฉลาดคนมั่งมีศรีสุขขนาดไหนประการใด "ขอให้มีศีลอยู่ภายในกายวาจาใจของตนเถิด ผู้นั้นเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติภายในอันสำคัญติดตัว" ไปที่ไหนสวยงาม มีแต่คนอยากคบค้าสมาคมไม่มีใครรังเกียจ .. "

หลวงตามหาบัว ญาญสัมปันโน 
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2150&CatID=2

5,437


• ๖๙.ปางนาคาวโลกจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย