"สังขารโลก สังขารธรรม" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12  

 "สังขารโลก สังขารธรรม"

" .. สังขารโลกและสังขารธรรม ถ้าจะเปรียบก็เหมือน "ไฟสีสลับต่าง ๆ ที่ตามหน้าโรงหนัง มันวูบ วาบ เขียว แดง ขาว เหลือง ฯลฯ สลับสับเปลี่ยนกันไปมา ตาของเราที่ไป มองดูก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย ต้องส่ายไปตามมัน" เหตุนั้นจึง เกิดการเข้าใจผิด

ดวงจิตก็ไปเกาะอย่างเหนียวแน่นกับสังขาร ทั้งหลายเหล่านี้ "เป็นเหตุแห่งความยินดี ยินร้าย ในเมื่อมันมี ความเปลี่ยนแปรไปเป็นดีเป็นชั่ว ดวงจิตของเราก็แปรเปลี่ยน ไปตามมันด้วย" ฉะนั้นจึงตกอยู่ในอนิจจลักขณะ ทุกขลักขณะ และอนัตตลักขณะทั้ง ๓ ประการนี้ฯ .. "

อนึ่ง "สังขาร" นี้มีอีก ๒ ประเภทคือ "สังขารมีใจครอง" อย่างหนึ่ง เช่น คนหรือสัตว์กับ "สังขารไม่มีใจครอง" อย่างหนึ่ง เช่น ต้นไม้ เป็นต้น .. "

"ท่านพ่อลีสอนกรรมฐาน"
(ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
 
   

5,432


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย