กรรมฐานเปลี่ยนพฤติกรรมได้แน่นอน

 ลูกโป่ง  

..........


• ๔.ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต

• อำนาจของรส (วาตมิคชาดก)

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• "การทำตนให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

• "สมาธิ การวัดใจ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย