ศีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล


.
 "ศีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล"

" .. "ศีลสัมปทา คือถึงพร้อมด้วยศีล" ศีละ แปลว่า ความปกติกาย ปกติวาจา ทีนี้การที่จะเป็นปกติกาย ปกติ วาจาได้ ก็อาศัยเจตนา "เรากล่าวว่า เจตนานั้น เป็นตัวของศีล" นี้เป็นคำกล่าวของพระตถาคตเจ้าให้พุทธบริษัททั้ง ๔ ซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้ว ได้ปฏิบัติตาม

"ทีนี้การปฏิบัติตามนั้น ก็ขาดสติสัมปชัญญะไม่ได้" เราก็ต้องสำรวมระวัง ทางกาย ทางวาจา ให้เป็นปกติอยู่เสมอ .. "

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป 

4,218


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย