องค์ของทานอันเลิศ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร    11 ส.ค. 2558

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


"ทาน" ที่พร้อมด้วยองค์ ๔ คือ
๑.) วัตถุสมบัติ ได้มาด้วยความสุจริต
๒.) เจตนาสมบัติ ประกอบด้วยใจที่ไม่โลภ โกรธ หลง
๓.) คุณสมบัติผู้ให้ ต้องมีกายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ และมโนสุจริต ๓
๔.) และผู้รับต้องมีคุณธรรม คือ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และศีล ๒๒๗ เป็นต้น

ตัวผู้ให้มีองค์ ๓ ก็เหมือนกับก้อนเส้า ๓ ก้อน ผู้รับมีอีกองค์หนึ่ง
ก็เป็นภาชนะที่วางบนก้อนเส้า เมื่อทานนั้นประกอบด้วยองค์ ๔ ดังนี้เมื่อใด
พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็น "ทานอันเลิศ"

"ของดี" นั้นทำนิดเดียวก็เป็นมาก "ของไม่ดี"..ทำมากก็เป็นน้อย
ของดีด้วย..ทำมากด้วย..ยิ่งดีเลิศ    DT017019

จำปาพร

11 ส.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5316 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย