"ไม่ให้ติดในความดี" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    17 ก.ย. 2562

.
 "ไม่ให้ติดในความดี"

" .. "ทางพระสอนให้ละชั่ว ทำความดีแต่ไม่ให้ติดอยู่ในความดี ให้บำเพ็ญจิดให้ยิ่งขึ้น จนถึงไม่ติดดีติดชั่ว จึงจะพันโลกนี้ไปได้" เพราะแม้คุณงามความดีจะส่งผลให้เป็นสุข ไปเกิดในสุคติ โลกสวรรค์ เป็นเทพ อินทร์ พรหม ก็ตาม "แต่เมื่อกำลังของกุศลกรรมความดีนั้น ๆ หมดลง ก็ย่อมต้องกลับ เวียนว่ายตายเกิดอีก"

ทางพระ จึงสอนให้ "มุ่งภาวนา ทำจิตให้รวมระวังตั้งมั่น ทำจิตให้มีปัญญา รู้ตามความเป็นจริงด้วยตนเอง จนถอดถอนอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นต่าง ๆ ออกเสีย" จึงจะเป็นไปเพื่อความสิ้นภพสิ้นชาติ หมดทุกข์หมดยากไดโดยแท้จริง .."

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 DT014902

วิริยะ12

17 ก.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5108 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย