* ยาจริงหมอให้,ยาใจคือบุญกุศล

 motorola31313@gmail.com    8 ส.ค. 2555

@ มลํ วณฺณสฺส โกสชฺชํ ( ความเกรียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณ ) ความเกรียจคร้านเป็นเหตุให้ไม่สะอาด
เป็นที่มาของมลทิน,เป็นที่มาของโรคาพยาธิ,เป็นเหตุให้เกิดโรคร้ายต่างๆ,แล้วเจ็บป่วย จึงต้องไปหาหมอ,ยาจริง
หมอให้
@ ปมาโท รกฺขโต มลนฺติ.( ความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษา ) ผู้ที่จะรักษาจะต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทจึงจะรักษาความสุขทางกาย,ทางใจ,รักษาวัตถุสิ่งของ,รักษาบุญกุศล สิ่งเหล่านี้คือยาใจ ยาใจตือบุญกุศล
การตั้งตนอยู่ในบุญกุศลคือยาใจทำให้อายุยืน


ที่มา : @ ปกิณกธรรม อ.ชาคโร ภิกขุ วัดหนองโสน(ป่าสัก) สระบุรี

DT012986

motorola31313@gmail.com

8 ส.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  4794 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย