"ผู้ตื่นอยู่" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    17 ก.ค. 2562

.
 "ผู้ตื่นอยู่"

" .. "ตื่นอยู่ คือมีสติรู้อยู่ทุกเวลา" นั้นก็หมายถึงว่า "เป็นผู้รู้ทุกสิ่งตามความเป็นจริงเสมอ ไม่หลงเห็นผิดไปจากความเป็นจริง" เช่น "เห็นไตรลักษณ์" ก็คือเห็น

- "อนิจจัง" ความไม่เที่ยง
- "ทุกขังเป็นทุกข์" ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลียนแปลงไป
- "อนัตตา" ไมอยู่ใต้อำนาจความปรารถนาต้องการของผู้ใด

ดังนี้เป็นต้น "ก็เห็นถูกต้องอยู่ทุกเวลาไม่มีเห็นเป็นอื่น" ดังนี้ที่เรียกว่า "เป็นผู้ตื่นอยู่" .. "

สมเด็จพระญาณสังวรฯ 
   DT014902

วิริยะ12

17 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5363 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย