"เหตุแห่งความยึดมั่นถือมั่น" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    9 มิ.ย. 2564

.
 "เหตุแห่งความยึดมั่นถือมั่น"

" .. อันความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องทั้งปวงก็มีทุกข์โทษภัย "เช่นเดียวกับการจับต้องถ่านไฟอันลุกแดง แต่เพราะทุกคนไม่รู้ชัดจึงไม่กลัว" จึงเข้าไปยืดมั่นถือมั่นไว้และเมื่อได้รับทุกข์โทษภัยเพราะการยึดมั่นถือมั่น

ก็มีโมหะทำให้หลงผิดไปว่า "ทุกข์โทษภัยทั้งหลายที่เกิดกับตนนั้น เป็นเพราะผู้นั้นผู็นี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นต้นเหตุ" หาได้เห็นความจริงว่า "เหตุที่แท้ของทุกข์โทษภัยที่ตนได้รับนั้นคือ ความยึดมั่นถือมั่นของตนเอง" .. "

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  
   DT014902

วิริยะ12

9 มิ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5335 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย