"ธรรมกำกับใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

"ธรรมกำกับใจ"

" .. ใจที่ได้ธรรมเป็นโอชารสอันเลิศเลอเข้าสู่ใจ ย่อมจะหยั่งเข้าสู่ความสงบ "ความคิดส่ายแส่วุ่นวายทั้งหลายนั้น จะค่อยสงบตัวเข้ามา ๆ เพราะนั้นเป็นกระแสแห่งความคิดที่เคยเป็นภัยต่อเราและสัตว์โลกมานาน" แต่ใครไม่ทราบว่า "สิ่งนี้เป็นภัยจึงต้องเพลินคิดเพลินปรุงไปกับมันเสมอ ไม่มีเข็ดหลาบอิ่มพอ"

เมื่อเป็นเช่นนี้ "จึงต้องให้มีธรรมเข้ากำกับใจ นึกภาวนาพุทโธก็ดี ธัมโมก็ดี สังโฆก็ดี" หรือมรณัสสติก็ดี กำหนดอานาปานสติ คือลมหายใจเข้าออก "โดยความมีสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมบทนั้น ๆ ตลอดไป" ไม่ให้คิดไปอย่างอื่น "ให้คิดกับคำบริกรรมนี้เท่านั้น" ประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มี "มีเฉพาะคำบริกรรมกับสติที่กำกับกันอยู่เท่านั้น" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=362&CatID=2


• ขอเชิญทุกท่านเข้าพรรษาทำบุญให้กับตัวเองทุกวัน

• แม่น้ำสายต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• การยอมรับอย่างถ่อมตนว่าฐานคิดของตนเองมีข้อจำกัดและอาจผิดพลาดได้เป็นลักษณะของผู้มีปัญญาและสุจริตแท้
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย