"ปฏิปัตติ ปุจฉาวิสัชนา" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    11 มิ.ย. 2561

 "ปฏิปัตติ ปุจฉาวิสัชนา"

พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) : ถาม
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร : ตอบ

ก. ถามว่า "ผู้ปฏิบัติศาสนาโดยมากปฏิบัติอยู่แค่ไหน ?"
ข. ตอบว่า "ปฏิบัติอยู่ภูมิกามาพจรกุศลโดยมาก"

ก. ถามว่า "ทำไมจึงปฏิบัติอยู่เพียงนั้น ?"
ข. ตอบว่า "อัธยาศัยของคน โดยมากยังกำหนัดอยู่ในกาม" เห็นว่ากามารมณ์ที่ดี เป็นสุขส่วนที่ไม่ดีเห็นว่าเป็นทุกข์ "จึงได้ปฏิบัติในบุญกิริยาวัตถุ มีการฟังธรรม ให้ทาน รักษาศีล เป็นต้น" หรือภาวนาบ้างเล็กน้อย "เพราะความมุ่งเพื่อจะได้สวรรคสมบัติ มนุษยสมบัติ" เป็นต้น ก็คงเป็นภูมิกามาพจรกุศลอยู่นั่นเอง เบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปแล้ว ย่อมถึงสุคติบ้าง ไม่ถึงบ้าง แล้วแต่ วิบากจะซัดไป "เพราะไม่ใช่นิยตบุคคล คือยังไม่ปิดอบายเพราะยังไม่ได้บรรลุโสดาปัตติผล"

ก. ถามว่า "ก็ท่านผู้ปฏิบัติที่ดีกว่านี้ไม่มีหรือ ?"
ข. ตอบว่า "มี แต่ว่าน้อย"

ก. ถามว่า "น้อยเพราะเหตุอะไร ?"
ข. ตอบว่า "น้อยเพราะกามทั้งหลาย เท่ากับเลือดในอกของสัตว์ ยากที่จะละความยินดีในกามได้" เพราะการปฏิบัติธรรมละเอียดต้องอาศัย "กายวิเวก จิตตวิเวก จึงจะเป็นไปเพื่ออุปธิวิเวก" เพราะเหตุนี้แลจึงทำได้ด้วยยาก แต่ไม่เหลือ วิสัยต้องเป็นผู้เห็นทุกข์จริง ๆ จึงจะปฏิบัติได้ ..

"หนังสือดีอันดับ ที่ ๑๐๖"
ชมรมกัลยาณธรรม
 

** หมายเหตุ **
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=28498

*** โปรดใช้วิจารณญาณครับ ***DT014902

วิริยะ12

11 มิ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5278 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย