"ศาสนาสอนลงที่ใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  


 "ศาสนาสอนลงที่ใจ"

" .. ท่านจึงว่า "ธรรมะเป็นของมีที่สุด" โลกอันนี้ไม่มีที่สุด "พุทธศาสนาสอนให้ถึงที่สุด สอนลงที่ใจแห่งเดียว" เราปฏิบัติก็เพื่อให้เห็นใจ "อะไรทั้งหมดเกิดที่ใจทั้งนั้น"

นิมิตภาพต่าง ๆ "รูป เสียง กลิ่น รูป โผฏฐัพพะ ทั้งหมดมันอยู่ที่ใจ ใจคือความเป็นกลาง" เป็นกลางในสิ่งทั้งปวงหมด บุญไม่มีบาปไม่มี ดี-ชั่วไม่มี อดีตอนาคตไม่มี

"ลงปัจจุบันเรียกว่าใจ" สิ่งเป็นกลาง ทำให้เป็นกลาง ๆได้อยู่เสมอ ๆ ศาสนาจะเจริญได้เพราะเข้าถึงความเป็นกลางนั่นเอง .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
http://tesray.com/afterhours-50

5,447


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย