ถ้าสะพานไม่มี..แล้วใครเล่าจะเป็นคนเดิน : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร    18 ต.ค. 2558

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

...


"ความยึดถือ" เปรียบเหมือน "สะพาน"
ถ้าสะพานไม่มี ..แล้วใครเล่าจะเป็นคนเดิน?
มันก็จะมีแต่ฟากข้างโน้นกับฟากข้างนี้
ตาก็มีอยู่ มันก็มองเห็นกันอยู่อย่างนี้

"จิต" ที่ไม่ติดอารมณ์ก็เหมือนใบบัวที่อยู่ในน้ำ
แต่ "น้ำ" มันก็กลิ้งไปกลิ้งมา
ไม่ติดซึมซาบเข้าไปในใบบัว
ความรู้นี้.. "มีอยู่" แต่ .."ไม่ยึด"
พูดก็รู้ว่าพูดอยู่ แต่ไม่เข้าไปยึด
ทำก็รู้ว่าทำอยู่ แต่ไม่เข้าไปยึด
ให้ทำไปแต่กิริยาเท่านั้น
"จิตวางเฉยเป็นปกติ" ไม่ต้องปรุง

ระงับกายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร
เป็น "กายวิเวก" "จิตตวิเวก"
สงบอารมณ์ภายนอกทั้งอดีต-อนาคต-ดี-ไม่ดี

"จิต" ที่พ้นจาก "การปรุงแต่ง"
ก็พ้นจาก "เกิด แก่ เจ็บ ตาย"
..วิมุตติธรรม...ธรรมะ..ไม่มีข้างหน้า-ข้างหลัง
..."ปัจจุบัน"...


...

คัดลอกเนื้อหาจาก
หนังสือแนวทางวิปัสสนา-กัมมัฏฐาน พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร.
โดยชมรมกัลยาณธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๒. หน้า ๒๓๑   DT017019

จำปาพร

18 ต.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5344 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย