"วิธีทำสมาธิในเบื้องต้น" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12   "วิธีทำสมาธิในเบื้องต้น"

" .. ให้นั่งขัดสมาธิ "เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย" ตั้งกายให้ตรง ทำสติให้มั่น ไม่ฟันเฟือน ประนมมือไหว้อยู่แล้ว ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แต่ในใจว่า ..

- "พุทุโธ เมนาโถ" พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าที่ใจ
- "ธมฺโมเมนาโถ" พระ ธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าที่ใจ
- "สงฺโฆ เมนาโถ" พระสงฆเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าที่ใจ

แล้วว่าซํ้าอีกว่า "พุทโธ ๆ, ธมฺโม ๆ, สงฺโฆ ๆ" แล้วปล่อยมือลงข้างหน้า บริกรรมภาวนาแต่คำเดียวว่า "พุทฺโธ ๆ" ให้ทำความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้

"นี่เป็นวิธีท่าสมาธิในเบื้องต้น" เมื่อมีความเพียรไม่เกียจคร้านแล้ว "ก็จักเห็นคุณเกิดขึ้นในใจตนเอง" สำหรับผู้สนใจจริง ๆ แล้วปฏิบัติไต้เสมอ เท่านี้ก็จักเห็นคุณทีเดียว "แต่โดยมากผู้ปฏิบัติจะให้รู้ผลก่อนเหตุ" แม้ผลที่รู้ก็เสมอจำเท่านั้น เลยไม่อัศจรรย์ .. "

"จิตตวิชา"
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
 


4,876


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย