ถ้าจะเลือกจะตัดสินใจเชื่ออะไร ก็ต้องรู้ความจริงในเรื่องนั้น และไม่ใช่รู้ความจริงเท่านั้น ต้องรู้จริงด้วย


ถ้าจะเลือกจะตัดสินใจเชื่ออะไร ก็ต้องรู้ความจริงในเรื่องนั้น และไม่ใช่รู้ความจริงเท่านั้น ต้องรู้จริงด้วย ควรจะถามตัวเองก่อนว่า เรื่องนี้และเหตุปัจจัยในเรื่องนี้เรารู้จริงหรือไม่ ถ้ายังไม่รู้จริง ก็อย่าเพิ่งดิ่งลงไป ควรเผื่อใจไว้ก่อนบ้าง

หนังสือ ประชาธิปไตยจริงแท้ คือแค่ไหน
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

2,955จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย