วัฒนธรรม ชาวไทยอีสาน เข้าถึงธรรมได้ง่าย

 chai-aroon  

@ ประเพณี อีสาน ช่างดีหลาย
ทั้งมากมาย ผู้คน ช่วยรักษา
วัฒนธรรม ประเพณี สืบกันมา
ถึงเวลา เข้ามา เฮ็ดบุญกัน
@ ทั้งน้ำใจ คนอีสาน งามเหลือหลาย
เป็นฐานใจ ในความดี เป็นพื้นฐาน
ประหยัดออม ไม่ฟุ้งเฟ้อ พอประมาณ
ยิ่งประหาร กิเลสได้ เข้าถึงธรรม.
ต.เตชปญฺโญ 

ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

5,987


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย