-:- ห้วงบุญ ห้วงกุศล ที่นำมาเพื่อความสุข -:-

 หิ่งห้อยน้อย   26 พ.ย. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

๏ ห้วงนที ห้วงน้ำ ฉ่ำชีวา
ให้อาตมา อยู่ได้ ด้วยสุขขี
ความฉ่ำเย็น ของห้วง มหานที
ยังชีวี ให้อยู่สุข ทุกข์จางคลาย

๏ เมื่อชีวิต เวียนว่าย ยังไม่หยุด
ไม่สิ้นสุด วัฏฏภพ สบสลาย
มีห้วงบุญ ห้วงกุศล ดลทุกข์คลาย
ก่อนชีพวาย เร่งเพียรมา สะสมกันเจริญในธรรม เจ้าค่ะ    

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๏ ความสัทธา เลื่อมใส พระรัตนตรัย
เป็นปัจจัย ให้ถึงพร้อม น้อมสุขสันต์
หนึ่ง..พุทธคุณ ทั้งเก้า ประการนั้น
มิไหวหวั่น มั่นไว้ ในพุทธคุณ
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย