# ๑๘ กุมภา ฯ...มาฆบูชารำลึก.

 นิวพุดเดิล   11 ก.พ. 2554

# มาฆบูชารำลึก...!

@ วันสำคัญ วันพระใหญ่ ใกล้มาถึง
เป็นวันซึ่ง หนึ่งปี มีหนึ่งหน
เป็นวันแปลก อัศจรรย์ วันมงคล
แม้ผ่านพ้น นานวัน สองพันปี

@ เป็นวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ศก
ขอหยิบยก ย้อนความ ตามวิถี
ครั้งพุทธกาล นานโข โชว์อีกที
เพื่อเป็นที่ เข้าใจ ในเยาวชน

@ เพ็ญเดือน ๓ งานใหญ่ ในครั้งนั้น
เกิดอัศจรรย์ ๔ อย่าง ทางกุศล
นั่นคือการ "ประชุมสงฆ์" ทุกตำบล
โดยมิต้อง กราบนิมนต์ ท่านมาเอง

@ เหตุอัศจรรย์ ๔ อย่าง ที่อ้างถึง
นั้นคือ:-
๑) สงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป ผู้ครัดเคร่ง
มาประชุมพร้อมหน้า และมาเอง
ทุกรูปเก่ง เจิดจ้า ปัญญาญาณ

@ ๒) สงฆ์ที่มา ล้วนเป็นพระ อรหันต์
รุ่นเดียวกัน พุทธองค์ ทรงบวชท่าน
ด้วย"เอหิภิกขุอุปสัมปทา"ไม่ช้านาน
ถือเป็นสงฆ์ ในพุทธกาล ที่ผ่านมา

@ ๓) วันนั้นขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ศก
อาทิตย์ตก พระจันทร์แจ้ง โชว์แสงจ้า
สีนวลผ่อง ยองใย ไร้เมฆา
ท่ามกลางป่า ของวัดใหม่ สวนไผ่งาม

@ ชื่อ "วัดเวฬุวัน" นั้นรู้ไหม
เป็นสวนไผ่ ร่มเย็น เพ็ญเดือนสาม
บรรยากาศ สุดวิเศษ รอบเขตคาม
ลองนึกตาม ไปดู จะรู้ดี

@ สวนไม้ไผ่ แห่งนี้ มีหลักฐาน
เป็นอุทยาน สวยงาม ตามวิถี
ของพระเจ้า พิมพิสาร มานานปี
พระองค์มี ศรัทธา ถวายพุทธองค์

@ ๔) พระองค์ ยกธรรมะ มาประกาศ
เรียก"โอวาทปาติโมกข์" ชี้แจงสงฆ์
เป็นหัวใจ พระศาสนา ถ้าย่อลง
ความหมายคง มีแค่ ๓ ตามครรลอง

@ หนึ่ง ไม่ทำชั่ว ทั้งหมด งดทำบาป
สอง โปรดทราบ ทำแต่ดี ที่ผุดผ่อง
สาม ทำใจ บริสุทธิ์ ดุจเพชรทอง
ที่เอี่ยมอ่อง ผ่องใส ไร้ราคี

@ การประชุมครั้งนี้ที่ประกาศ
เรียก "จาตุรงคสันนิบาต" โอวาทสี่
ดังที่ได้ กล่าวมา เป็นกวี
ศึกษาดู อีกที มีปัญญา....พุดเดิล

....อยากจะประพันธ์ เป็นกลอนแปด ที่เด็กนักเรียน หรือเยาวชนรุ่นใหม่ สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ๆ และให้ศัพท์ที่ง่าย ๆ แต่ก็ทำได้ยากพอสมควร เพราะฉะนั้น ท่านผู้รู้ทั้งหลาย กรุณาช่วยทักท้วง หรือ แต่งเติมเสริมในสิ่งที่ถูกที่ดีให้ด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูง...พุดเดิล
# มาฆบูชารำลึก...!

@ วันสำคัญ วันพระใหญ่ ใกล้มาถึง
เป็นวันซึ่ง หนึ่งปี มีหนึ่งหน
เป็นวันแปลก อัศจรรย์ วันมงคล
แม้ผ่านพ้น นานวัน สองพันปี

@ เป็นวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ศก
ขอหยิบยก ย้อนความ ตามวิถี
ครั้งพุทธกาล นานโข โชว์อีกที
เพื่อเป็นที่ เข้าใจ ในเยาวชน

@ เพ็ญเดือน ๓ งานใหญ่ ในครั้งนั้น
เกิดอัศจรรย์ ๔ อย่าง ทางกุศล
นั่นคือการ "ประชุมสงฆ์" ทุกตำบล
โดยมิต้อง กราบนิมนต์ ท่านมาเอง

@ เหตุอัศจรรย์ ๔ อย่าง ที่อ้างถึง
นั้นคือ:-
๑) สงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป ผู้ครัดเคร่ง
มาประชุมพร้อมหน้า และมาเอง
ทุกรูปเก่ง เจิดจ้า ปัญญาญาณ

@ ๒) สงฆ์ที่มา ล้วนเป็นพระ อรหันต์
รุ่นเดียวกัน พุทธองค์ ทรงบวชท่าน
ด้วย"เอหิภิกขุอุปสัมปทา"ไม่ช้านาน
ถือเป็นสงฆ์ ในพุทธกาล ที่ผ่านมา

@ ๓) วันนั้นขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ศก
อาทิตย์ตก พระจันทร์แจ้ง โชว์แสงจ้า
สีนวลผ่อง ยองใย ไร้เมฆา
ท่ามกลางป่า ของวัดใหม่ สวนไผ่งาม

@ ชื่อ "วัดเวฬุวัน" นั้นรู้ไหม
เป็นสวนไผ่ ร่มเย็น เพ็ญเดือนสาม
บรรยากาศ สุดวิเศษ รอบเขตคาม
ลองนึกตาม ไปดู จะรู้ดี

@ สวนไม้ไผ่ แห่งนี้ มีหลักฐาน
เป็นอุทยาน สวยงาม ตามวิถี
ของพระเจ้า พิมพิสาร มานานปี
พระองค์มี ศรัทธา ถวายพุทธองค์

@ ๔) พระองค์ ยกธรรมะ มาประกาศ
เรียก"โอวาทปาติโมกข์" ชี้แจงสงฆ์
เป็นหัวใจ พระศาสนา ถ้าย่อลง
ความหมายคง มีแค่ ๓ ตามครรลอง

@ หนึ่ง ไม่ทำชั่ว ทั้งหมด งดทำบาป
สอง โปรดทราบ ทำแต่ดี ที่ผุดผ่อง
สาม ทำใจ บริสุทธิ์ ดุจเพชรทอง
ที่เอี่ยมอ่อง ผ่องใส ไร้ราคี

@ การประชุมครั้งนี้ที่ประกาศ
เรียก "จาตุรงคสันนิบาต" คือองค์สี่
ดังที่ได้ กล่าวมา เป็นกวี
ศึกษาดู อีกที มีปัญญา....พุดเดิล

.... ขอแก้ไขกลอนบทสุดท้ายครับ เขียนผิดพลาด จากคำว่า "โอวาทสี่" เปลี่ยนเป็น " คือองค์สี่" ครับ เพราะโอวาทสี่ไม่มี มีแต่โอวาทสาม จึงต้องกราบขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ...พุดเดิล
                 "โอวาทปาฏิโมกข์"


     “สพฺพปา ปสฺส อกรณํ”           "ละบาปอกุศลทั้งปวง"

     “กุสลสฺสู ปสมฺปทา”           "ยังกุศลให้ถึงพร้อม"

     “สจิตฺต ปริโย ทปนํ”           "ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว"


     เพราะบาปมีโทษร้าย          ติดตาม
บุญส่งสู่สุขงาม.                    ยิ่งเกื้อ
จิตผ่องละรูปนาม....               มิติด     ยินดี
กิเลสดับหมดเชื้อ....               แน่แท้นิพพาน

     มาฆะวาระพร้อม          องค์คุณ     เลิศแฮ
เอหิภิกขุบุญ.....               พรั่งพร้อม
สำเร็จอรหัต์หนุน               ทุกท่าน     ชุมนุม
มินัดหมายแวดล้อม...          พุทธเจ้าฟังธรรม

     โอวาทะชื่อก้อง..          ปาฏิ     โมกข์แล
สัจจะเกิดศิริ                    สู่หล้า
บัณฑิตย่อมปฏิ..               บัติซึ่ง     สัจจา
ฝึกจิตอินทรีย์กล้า....          เพื่อน้อมปัญญา


          เจริญในธรรมเจ้าต่ะ.
@ ๑๘ กุมภา ฯ วันดีศรีมงคล @

@ ครบรอบวันที่เกิดประเสริฐศรี
เป็นวันดีมาฆบูชาด้วย
เป็นวันศุกร์เลิศล้ำเอื้ออำนวย
แม้ไม่รวยแต่ใจไม่เคยจน

@ ถึงแม้สิ้นบุญพ่อและก็แม่
เหลียวหลังแลใจหายหลายร้อยหน
พ่อแม่อยู่ยังอุ่นใจไร้กังวล
วันนี้ตนพึ่งตนอยู่คนเดียว

@ อาศัยจิตอาสามาแต่ต้น
จึงเป็นคน ใจเพชร อย่างเด็ดเดี่ยว
มีอาวุธคือปัญญามาเพียวเพียว
สิ่งอื่นไม่ข้องเกี่ยวแม้เดียวดาย

@ ยึดพระธรรมนำทางมาสร้างชาติ
หลายคนอาจคิดเห็นเป็นจุดขาย
คิดว่าเราโปรดโหมดประโยชน์กราย
ไม่มากมาย แต่ก็ คงพอมี

@ อันความคิด จิตนานา สารพัด
คนเคร่งครัดสัจธรรมนำวิถี
ยังดาษดื่นมากมายหลายเวที
แม้ที่นี่กวีธรรมสำคัญคน

@ เป็นเวทีแสดงแถลงถ้อย
เป็นมือร้อยมาลัยใจกุศล
เป็นนักเขียนร้อยกรองของตัวตน
เป็นผู้มีเหตุผลคนร้อยกรอง

@ อาศัยจิตแนบนิ่งอิงธรรมะ
อาศัยพระเป็นอยู่ดูผุดผ่อง
อาศัยรสแห่งธรรมที่ช่ำชอง
อาศัยอยู่ในครรลองของบ้านเมือง

@ อยากเห็นเด็กวันนี้มีธรรมะ
อยากเห็นพระสอนธรรมนำต่อเนื่อง
อยากคล้อยตามทำดีมีเนืองเนือง
อยากปราดเปลื่องเก่งกาจสามารถจริง

@ ขอถวายกายใจในพุทธศาสน์
ขอเป็นทาสพุทธองค์สูงส่งยิ่ง
ขอทำดีทุกอย่างดังอ้างอิง
ขอทำสิ่งที่ดีชั่วชีวา...." พุดเดิล "
 เปิดอ่านหน้านี้  5576 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย