ทำในสิ่งที่ควรทำตามรอยพุทธองค์

 chai-aroon  

@ ความตั้งมั่น ในจิต เป็นสำคัญ
สิ่งที่ฝัน ย่อมเป็น ที่คาดหมาย
พร้อมสั่งสม บารมี ที่มากมาย
จึงขยาย ศาสนา จนรุ่งเรือง
@ มาเดินตาม พระองค์ท่าน มากันเถิด
สิ่งประเสริฐ การพ้นทุกข์ ควรศึกษา
ความสุข ที่เป็นอยู่ เพียงมายา
ล้วนตัณหา เมื่อได้มา ไม่ยั่งยืน.
ต.เตชปญฺโญ

ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

6,034จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย