จากพรห้าประการ ... สู่ ปฏิปทา เพื่อบรรลุธรรม

 dhammanews   17 ก.ย. 2555

เชิญทุกท่านรับ(รู้เรื่อง) พร กันเจ้าค่ะ
จากพรห้าประการ ... สู่ ปฏิปทา เพื่อบรรลุธรรม

** อายุ วรรณะ สุขะ โภคะ พละ **

๐ อายุ..เป็นที่ตั้ง ....... ชีวิน
วรรณะ..ห่อกายจินต์ ... ฉาบไล้
สุขะ..ล้วนใคร่ถวิล ...... เกิดใน จิตนา
โภคะ พละ..ไซร้ ........ ต่างได้ทุกคน

********
๐ พรห้าประการ ที่ปรารถนา ของมนุษย์
เปรียบประดุจ ของมีค่า มหาศาล
เป็นสิ่งดี ควรน้อมไว้ ในดวงมาน
ให้บังเกิด ในทุกวาร ทุกเวลา

๐ ธ ตรัสสอน ไว้กระจ่าง ทางที่ได้
มิยากไซร้ หากทำได้ ไม่โหยหา
ให้กระทำ ตามวิสัย ของบิดา
ที่สืบมา แต่ของ โบราณกาล

๐ พรที่หนึ่ง ..อายุ ยืน เป็นกัปกัลป์
ตั้งจิตมั่น เจริญอิทธิบาท สาสน์สุขศานต์
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา สมาธิปธาน
ปุญญสังขาร ปรุงไว้ ในจิตตน

๐ พรที่สอง .. วรรณะ ที่ผ่องผุด
เพราพิสุทธิ์ มั่นสีลา พาส่งผล
ละสิ่งกำเนิด เกิดผองภัย ในจิตตน
แม้เล็กน้อย หนีให้พ้น อย่าข้องพาล

๐ พระองค์ตรัส เรื่อง ..สุข ไว้ ให้เห็นชัด
ต้องขจัด นิวรณ์ไป อย่าให้สาน
น้อมจิตสู่ สัมมาสมาธิ ทั้งสี่ฌาน
จะได้สุข มาพาน อาบฤทัย

๐ สี่ .. โภคะ จะเกิดได้ ด้วยการเจริญ
จิตดำเนิน ในพรหมวิหาร การสดใส
ทั้งเมตตา กรุณา แผ่ออกไป
มุทิตา อุเบกขาไซร้ ให้รอบตัว

๐ ห้า .. พละ เป็นกำลัง ที่ล้ำเลิศ
สุดประเสริฐ เกิดได้ ไม่สลัว
เจโตวิมุติ ปัญญาวิมุตติ พาพ้นมัว
พ้นสลัว แห่งจิต พิชิตมาร

๐ และนี่คือ ทางจักเดิน สู่ห้าพร
ทรงตรัสสอน ในธรรม นำเป็นฐาน
เพื่อดำเนิน เดินต่อให้ ถึงมรรคญาณ
เชิญทุกท่าน อย่าเพียงอ่าน แค่ผ่านตา

๐ กระทำเหตุ ย่อมก่อ ให้เกิดผล
อย่ามัววอน เทพให้ดล นั่นตัณหา
เป็นความมืด บอดแห่ง แหล่งอวิชชา
อยากได้ผล ต้องค้นหา ด้วยการกระทำฯ

*********************************
วิสัยของบิดา = ความประพฤติของบัณฑิต
ผู้เป็นบรรพบุรุษของมวลมนุษย์

เจริญในธรรมเจ้าค่ะ

********************
https://www.facebook.com/pages/ธรรมะไทย/132481726819032
 เปิดอ่านหน้านี้  5755 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย