ทองแท้ ทองเทียม ... -:- สัทธรรมปฏิรูป -:-

 หิ่งห้อยน้อย   26 ก.ย. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๏ พระมหากัสสป ทูลถามว่า
เหตุใดหนา ทำให้ อริยผล
มีน้อยลง เพราะเหตุใด ที่มาดล
อรหัตผล มีน้อยลง น่าแปลกใจ

๏ ทั้งทั้งที่ สิกขาบท มีขึ้นมาก
ธรรมหลายหลาก น้อมเป็น เช่นนิสสัย
แต่อรหัตผล กลับเลือน เหมือนน้อยไป
เพราะเหตุใด โปรดทรงแสดง แจ้งจินตนา


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
๏ พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสความตอบ
เพราะหมู่สัตว์ ล้วนประกอบ ชอบตัณหา
จิตเลวลง อีกความเลือน ในสัทธัมมา
เป็นต้นเหตุ บทสิกขา มากขึ้นพลัน

๏ ถ้าสัทธรรม ปฏิรูป ยังไม่เกิด
พระสัทธรรม ที่ประเสริฐ ไม่เลือนนั่น
ครั้นสัทธรรม ปฏิรูป เกิดขึ้นพลัน
พระสัทธรรม ที่แท้นั้น พลันหายไป

๏ ดุจทองเทียม เกิดขึ้นมา ในโลกนี้
ทองคำดี ธรรมชาติ จักอยู่ไฉน
ย่อมเลือนหาย หายาก ลำบากไซร้
ทองเทียมได้ เข้ามาแทน ทองที่ดี

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
๏ ดุจทองเทียม เกิดขึ้นมา ในโลกนี้
ทองคำดี ธรรมชาติ จักอยู่ไฉน
ย่อมเลือนหาย หายาก ลำบากไซร้
ทองเทียมได้ เข้ามาแทน ทองที่ดี

๏ ทั้งธาตุดิน ธาตุน้ำ ลม และไฟ
มิทำให้ สัทธรรม เสื่อมสิ้นศรี
ผู้ที่ทำ สัทธรรมหาย จากโลกนี้
โมฆบุรุษ บริษัทสี่ นี่กระทำ

๏ ด้วยพุทธบริษัท ขาดยำเกรง
ดุจข่มเหง รัตนตรัย ให้ถลำ
ทั้งสีลา สมาธิ ไม่กระทำ
จึงเข้าสู่ เหตุฝ่ายต่ำ ห้าประการ

๏ ก่อให้เกิด ความเลือนหาย แห่งสัทธรรม
หลุดจากสัมม์ นำมิจฉา มาผสาน
แม้นยำเกรง ทั้งห้าไว้ ในดวงมาน
ย่อมเจือจาน สัทธรรมไว้ มิให้เลือนฯ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
อะไรหนอแล เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้เมื่อก่อน
สิกขาบทมีน้อย และภิกษุตั้งอยู่ในพระอรหัตผลมีมาก

และอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บัดนี้
สิกขาบทมีมาก และภิกษุตั้งอยู่ในพระอรหัตผลมีน้อย ฯ

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
ดูกรกัสสป ข้อนั้นเป็นอย่างนี้คือ
เมื่อหมู่สัตว์เลวลง พระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป
สิกขาบทจึงมีมากขึ้น
ภิกษุที่ตั้งอยู่ในพระอรหัตผลจึงน้อยเข้า

สัทธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใด
ตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไม่เลือนหายไป
และสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกเมื่อใด
เมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงเลือนหายไป

ทองเทียมยังไม่เกิดขึ้นในโลก ตราบใด
ตราบนั้นทองคำธรรมชาติก็ยังไม่หายไป
และเมื่อทองเทียมเกิดขึ้น
ทองคำธรรมชาติจึงหายไป ฉันใด
พระสัทธรรมก็ฉันนั้น

สัทธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใด
ตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไม่เลือนหายไป
เมื่อสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นเมื่อใด
เมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงเลือนหายไป ฯ

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


 เปิดอ่านหน้านี้  5741 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย