ไร้ สติ ....... เมื่อจิตเป็น อกุศล

 กระบี่ไร้เงา   9 ต.ค. 2553
 
กระทู้นี้ กระบี่ฯ ต้องการ ชี้ให้เห็น
เปิดประเด็น สติไร้ ในอกุศล
กระบี่ไร้เงา นำท่าน มาให้ยล
จิตที่หม่น สติไร้ ในอกุสลา

เพื่อต้องการ ชี้ช่อง เพื่อง น้อง พี่
ถ้าต้องการ สติ มี ต้องศึกษา
ทำให้จิต เป็นจิต เปี่ยมกุสลา
สติมา สัมปชาโน ที่ต้องการ

สตินทรีย์ อินทรีย์ ที่มีสติ
พละสติ ความแกร่ง แรงผสาน
สัมมาสติ สติสัมปชัญญ์ มั่นในมาน
ร่วมประสาน เฉพาะจิต ชนิดกุสลา


เจริญในธรรมค่ะ 

จึงขอนำ จิตที่เป็น อกุศล
ให้ผู้อ่าน ได้ยล ได้ศึกษา
ทั้งสิบสอง อกุศล จินตนา
ให้ผู้อ่าน ได้ทัศนา ได้ตริตรอง

เมื่อได้เห็น ได้ยล ได้ศึกษา
ว่าจินตนา ดวงใดใส ใดหม่นหมอง
จิตอย่างไร ที่มี สติ ครอง
เป็นหน้าที่ ที่ต้องตรอง ลองคิดตาม

ส่วนอุบาย จะทำให้ จิตเป็นกุศล
ไร้อกุสลา มาดล ล้นคำถาม
กศลจิต เกิดอย่างไร แม้ในกาม
ตอบคำถาม ด้วยอุปนิสัย ในแต่ละคน

เชิญท่านตาม ชมเพลง กระบี่ใหม่
เพื่อเข้าใจ เพื่อคลาย หายสับสน
ต้องการสติ ให้มีอยู่ คู่จิตตน
จิตอกุศล จิตกุศล ต่างอย่างไร


เจริญในธรรมค่ะ

กุศล เอย กุศลจิต
เชิญเจ้ามา สถิต กลางจิตหนอ
คิด พูด ดี กระทำดี อย่ารีรอ
เพื่อสานก่อ กุศลไว้ ในกลางใจ


อกุศล เอย อกุศลจิต
ขอเจ้าอย่า เข้าชิด อย่ากรายใกล้
ที่มีอยู่ ก็เพียรละ ขจัดไป
ในกลางใจ อย่าให้มี ธุลีมารเจริญในธรรมค่ะ


ถ้าเมื่อใด จิตท่าน เป็นกุศล
จะดาลดล สติ เกิด กำเนิดเสมอ
สิ่งสำคัญ อย่าทำจิต ให้เผอเรอ
หรือพลั้งเผลอ เป็นอกุศล ดลสติคลาย

โปรดพิจารณา ในธัมมา ที่ยกไว้
จากพระไตรฯ ยกให้เห็น เน้นความหมาย
ในอกุศลจิต โปรดดำริสติกลาย
ถ้ากุศลสลาย สติก็กลาย กลับหายไป

โปรดเทียบดู องค์ธรรม ที่นำมา
สร้างปัญญา เขลาคลาย หายสงสัย
ถ้าจะให้ มีสติ ทำอย่างไร
คำตอบไซร้ สร้างกุศลธรรม นำสู่ใจ


เจริญในธรรมค่ะจาก พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑ ธรรมสังคณีปกรณ์

จิตตุปปาทกัณฑ์ กุศลธรรมกามาวจรมหากุศลจิต ๘
จิตดวงที่ ๑ บทภาชนีย์

[๑๖] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน

กามาวจรกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยญาณ มีรูปเป็นอารมณ์
หรือ มีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์
มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นในสมัยใด

ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปัญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ
อโลภ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ (สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ) กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ
กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา
จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ สัมปชัญญะ สมถะ วิปัสสนา
ปัคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใด มีอยู่ในสมัยนั้น.

[๒๗๕] ธรรมเป็นอกุศล เป็นไฉน?

อกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยทิฏฐิ มีรูปเป็นอารมณ์
หรือมีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์
มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นในสมัยใด

ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
วิริยินทรีย์ สมาธินทรีย์ มนินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์
มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ
วิริยพละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ
โลภะ โมหะ อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปัคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใด มีอยู่ในสมัยนั้น

สภาวธรรมเหล่านี้ ชื่อว่า ธรรมเป็นอกุศล.
เพียงคิดดีทำดีแล้วพูดดี
สามอย่างนี้เพียงพอไหมในกุศล
เพราะมันยากต้องคอยขืนฝืนใจตน
ความยากจนพาให้จิตคิดอุบาย

ถ้าไม่จนคงไม่ต้องมาค้าเหล้า
ทำคนเมาแต่ไม่อาจจะเลิกขาย
เงินได้มาก็ไว้เลี้ยงตากับยาย
มัวเหนียมอายแล้วจะทำอะไรกิน

บุหรี่มวนยาเส้นไม่เว้นว่าง
สิ่งต่างๆน่าจะผิดศีลทั้งสิ้น
ทำอย่างนี้เรื่อยมาเป็นอาจิณ
อยากโบยบินแต่คงไปไม่ได้ไกล

ที่ทางเขาตรงลูกโน้นมีรีสอร์ท
ฉันเคยลอดเข้าไปเล่นตอนเปิดใหม่
เมียงๆมองสองทางเข้ามีเสาไฟ
ต้นไม้ใหญ่ถูกโค่นจนโล่งเตียน

ดีเหมือนกันจะได้เจอแสงสว่าง
จะได้กางหนังสือเพื่ออ่านเขียน
แต่บนภูบ้านฉันยังใช้เทียน
ยังไม่เปลี่ยนอะไรไปจากเดิม

มองเห็นน้องนอนยิ้มคงอิ่มท้อง
นมกล่องๆค่อยๆพร่องต้องซื้อเพิ่ม
อะไรขาดไม่รอช้าหามาเติม
อาหารเสริมน้องฉันนั้นไม่กิน

ไม่เหมือนเด็กคนเมืองกรุงพอยุงกัด
พ่อก็ปัดแม่ก็ปัดกำจัดสิ้น
ต่างบ้านฉันราวกับหญ้าฟ้ากับดิน
โดนยุงลิ้นไม่ตกใจใช้ปูนทา

ขอโทษครับไม่รู้ว่าผิดกระทู้หรือเปล่าครับเห็นรูปลง ตรงหน้า ขายปลาผัก
อาหารหลัก ของคนไทย ไว้สนอง
กระปิ น้ำปลา ปลาร้า ก็น่าลอง
มีมากมาย ล้วนของ ที่จำเป็น

ลูกศรรู้ ว่าขายเหล้า นั้นไม่ดี
ก็เลี่ยงซิ ขายของดี ตามที่เห็น
เลือกของใช้ ของกิน ที่จำเป็น
บุหรี่ เหล้า ก็เว้น อย่าขายมัน

ดูพูดง่าย ทำยาก ใช่ไหมเจ้า
สิ่งแวดล้อม มันเร้า รัวรังสรรค์
เอาชนะ มันได้ไหม ลองดูกัน
ไม่ช้าพลัน ก็เคยชิน กับมันเอง
เจริญในธรรม เจ้าค่ะแม่พูดชอบประกอบไปด้วยอรรถ
จงกำจัดสิ่งชั่วร้ายตรงใจหมาย
สิ่งที่ขายมีมากหลากสบาย
อกุสลารายล้อมปลาสนาการ

เข้าใจว่าจำเป็นเช่นชีวิต
หากลองคิดตริตรองกรองให้เห็น
ถ้าเนื้อเย็นตายไปโอ้กรรมเวร
เขาไม่ถามคุณทำไปเพื่ออะไร


ทุกข์มีไว้สำหรับกำหนดรู้
สมุทัยมีไว้ละผละตัณหา
แล้วเดินตามแนวทางแห่งสัมมา
เจ้าจะได้พบปลายทางสว่างเอย
@ กุศล อกุศล....

" กุศล เอย กุศลจิต
เชิญเจ้ามา สถิต กลางจิตหนอ
คิด พูด ดี กระทำดี อย่ารีรอ
เพื่อสานก่อ กุศลไว้ ในกลางใจ

อกุศล เอย อกุศลจิต
ขอเจ้าอย่า เข้าชิด อย่ากรายใกล้
ที่มีอยู่ ก็เพียรละ ขจัดไป
ในกลางใจ อย่าให้มี ธุลีมาร ....กระบี่ไร้เงา

@ โอ้..กระบี่ไร้เงา สาวเจ้าเอย...?
ไฉนเลย รูปเจ้า ล้วนสาวสวย
แม้แต่รูป หัวใจ ให้งงงวย
นอนคุดคู้ อยู่ด้วย แหมสวยจัง..(อิ อิ !)

@ ไม่อยากคิด จิตมัน ก็หันแว้บ !
เหมือนฟ้าแล่บ แป๊บเดียว ก็เหลียวหลัง
เมื่อรู้ทัน จิตดื้อ ยื้อระวัง
ดึงจิตกลับ มาตั้ง ระวังตน

@ เมื่อจิตกลับ ตามดู ก็รู้อีก
เจ้าจิตปลีก ฝักใฝ่ ในอกุศล
เห็นรูปสวย สดใส ตั้งใจยล
คงไม่พ้น อกุศลจิต ที่ติดตาม

@ จึงอยากรู้ เจ้าจิตร้าย ทั้งหลายเอ๋ย
ไฉนเลย แว้บไว ใคร่ขอถาม
สติช้า กว่าจิต เรื่องติดตาม
ยากจะห้าม จิตได้ ไปเร็วจริง

@ อยากให้จิต ฝักใฝ่ ในกุศล
แต่ชอบกล จิตไหล ไปเร็วยิ่ง
อยากมัดจิต ให้แน่นไว้ ไม่ไหวติง
จะได้นิ่ง บังคับไห้ ฝักใฝ่บุญ....

.............พุดเดิล (อิ อิ ! อย่าซีเรียสนะคร้าบบบบ)@ จึงอยากรู้ เจ้าจิตร้าย ทั้งหลายเอ๋ย
ไฉนเลย แว้บไว ใคร่ขอถาม
สติช้า กว่าจิต เรื่องติดตาม
ยากจะห้าม จิตได้ ไปเร็วจริง

@ อยากให้จิต ฝักใฝ่ ในกุศล
แต่ชอบกล จิตไหล ไปเร็วยิ่ง
อยากมัดจิต ให้แน่นไว้ ไม่ไหวติง
จะได้นิ่ง บังคับไห้ ฝักใฝ่บุญ.... พุดเดิล

เพราะจิต มันเกิดดับ ยากนับได้
กุศลจึงไม่ นำพา มาเกื้อหนุน
จิตอกุศล เกิดแล้วดับ ไปแล้วคุณ
เหลือตัววุ่น รูปสัญญา มาหลอกตน

เวทนา รับรู้ ว่าชอบแท้
สัญญาก็ ไม่ยอมแพ้ ไม่สับสน
วิญญาณ ก็รู้แจ้ง ในบัดดล
ทั้งสามขันธ์ ปะปนกัน ในจิต(ดวง)เดียว

จิตย่อมส่ง รูปสัญญา สู่ดวงใหม่
ที่ไม่ไกล จากเดิมไป ให้หวาดเสียว
คิดอกุศล อกุสลา ตามไปเจียว
ไม่มีเสี้ยว จะนึกถึง ในสิ่งดี

อกุศลจิต นั้นไม่มี สติครอง
อย่าไปหมอง ว่าตามไม่ทัน เลยท่านพี่
จิตที่เกิด เกิดแล้วดับ ในทันที
เหลือนามขันธ์ ทั้งสี่ ทำงานไป

เป็นอกุศลจิต ที่ร่วมด้วย โสมนัส
ย่อมขจัด ปัญญา สู่อนุสัย
ดวงหนื่ง สอง เล่มสามสิบห้า ในพระไตรฯ
อยากจะให้ พี่พุดเดิล พิจารณา


เจริญในธรรมค่ะ

จากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔
มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มหาเวทัลลสูตร

หัวข้อ [๔๙๕]

เวทนา สัญญา และวิญญาณ ธรรม ๓ ประการนี้
ปะปนกัน ไม่แยกจากกัน ไม่อาจแยกออกแล้ว บัญญัติหน้าที่อันต่างกันได้

เพราะเวทนารู้สิ่งใด สัญญาก็จำสิ่งนั้น
สัญญาจำสิ่งใด วิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้น

ฉะนั้น ธรรม ๓ ประการนี้ จึงปะปนกัน ไม่แยกจากกัน
ไม่อาจแยกออกแล้ว บัญญัติหน้าที่อันต่างกันได้


http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=12&A=9220&Z=9419&pagebreak=0
อกุศลจิต ดวงที่ 1
ไม่มีองค์ธรรมที่เกี่ยวกับ สติ ค่ะ

[๒๗๕] ธรรมเป็นอกุศล เป็นไฉน?

อกุศลจิต สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุตด้วยทิฏฐิ มีรูปเป็นอารมณ์
หรือมีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์ มีรสเป็นอารมณ์ มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์
มีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารภอารมณ์ใดๆ เกิดขึ้นในสมัยใด

ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
วิริยินทรีย์ สมาธินทรีย์ มนินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์
มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ
วิริยพละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ
โลภะ โมหะ อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปัคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใด มีอยู่ในสมัยนั้น

สภาวธรรมเหล่านี้ ชื่อว่า ธรรมเป็นอกุศล.

 เปิดอ่านหน้านี้  5702 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย