มุทิตาจิตแด่..พระพรหมบัณฑิต

 tongsamut  

ขออนุญาติชาวพุทธแต่งกลอนแสดงมุทิตาจิตแด่.."พระพรหมบัณฑิต" อธิการบดีมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย ในคราวที่ท่านได้รับพระราชทานโปรดเกล้าเลื่อนสมณศักดิ์ ในปีนี้

มุทิตา มะนะจบ นบกราบไหว้
ขอส่งใจ ยินดี ฤดีสม
แด่อธิการ- บดี นี้ชื่นชม
ได้เป็นพหรม- บัณฑิต วิสิฏฐ์คุุณ


6,060


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย