ธรรมะดับได้ด้วยใคร

 พุทธบุตรสงเคราะห์   14 ธ.ค. 2553

ธรรมะเกิดที่ใจ ผ่อนคลายที่วาง
เกิดหทัยสว่าง รุ่งเรือง กระจ่างไป
ดับทุกข์ หมดโศก ดับเชื้อโรค เชื้อร้าย
ตัดภัยวัฏสงสาร เกิดดวงตาเห็นธรรม


ภูริญาโณ ภิกขุ สิกขาจารย์   
พุทธศาสตร์ มุ่งไป ส่งกระจายศีลธรรม
เกิดคุณธรรม สร้างสรรค์ อุ่นอุรารื่นรมย์
มนุษย์เเสนสุขสม มั่งคงในความดี
เพิ่มพูล บุญราศรี เป็นเส้นทางที่ พาพ้นภัยภูริญาโณ สิกขาจารย์ ภิกขุ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย