วิธีทำนาที่ประเสริฐ

 มหาราชันย์   29 พ.ย. 2553

       เรามีศรัทธาเป็นพืช
มีความเพียรเป็นฝน
ปัญญาของเราเป็นแอกและไถ
หิริของเราเป็นงอนไถ
มีใจเป็นเชือก
สติของเราเป็นผาลและประตัก

     เรามีกายคุ้มครองแล้ว
มีวาจาคุ้มครองแล้ว
เป็นผู้สำรวมแล้วในการบริโภคอาหาร

     เราทำการดายหญ้า(คือวาจาสับปรับ) ด้วยคำสัจจ์
โสรัจจะของเราเป็นเครื่องให้แล้วเสร็จงาน
ความเพียรของเราเป็นเครื่องนำธุระไปให้สมหวัง
นำไปถึงความเกเษมจากโยคะ ไปไม่ถอยหลัง
ยังกิจที่ซึ่งบุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศก

     เราทำนาอย่างนี้
นาเรานั้นย่อมมีผลเป็นอมตะ
บุคคลทำนาอย่างนี้แล้ว
ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้
เพราะเหตุนี้ความพ่ายแพ้ย่อมไม่มีแก่เรา


เจริญในธรรมครับ. 
พระองค์ย่อมปฏิญาณว่าเป็นชาวนา
แต่ข้าพระองค์ไม่เห็นไถของพระองค์
พระองค์อันข้าพระองค์ทูลถามแล้ว
ขอได้โปรดตรัสบอกไถแก่ข้าพระองค์
โดยวิธีที่ข้าพระองค์จะพึงรู้จักไถของพระองค์ ฯ


ธ ตรัสตอบ กสิภารทวาชพราหมณ์
ตรัสตอบตาม พราหมณ์ถาม ด้วยสงสัย
พราหมณ์ถามว่า เป็นชาวนา ได้อย่างไร
แอก ผาล ไถ มองไม่เห็น เช่นชาวนา

จึงตรัสตอบ ด้วยภาษิต ที่ยิ่งใหญ่
ปัญญา ไซร้ คือ แอก ไถ ในปุจฉา
เพียร คือฝน หิริ-ไถ พืช-สัทธา
ใจนั้นหนา คือเชือกใหญ่ ร้อยรวมไว้ ฯ

พราหมณ์ฟังจบ เกิดสัทธา อย่างเต็มที่
จิตยินดี ปรีเปรมดิ์ เกษมใส
น้อมถวาย มธุปายาส เต็มถาดไป
ตรัสตอบกลับ ทันใด เชิญทัสนา


*************

ดูกรพราหมณ์
เราไม่ควรบริโภคโภชนะที่ขับกล่อมได้มา
ข้อนี้ไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้เห็นอยู่โดยชอบ
พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงห้ามโภชนะที่ขับกล่อมได้มา

ดูกรพราหมณ์
เมื่อธรรมมีอยู่ การแสวงหานี้เป็นความประพฤติของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
เชิญท่านบำรุงพระขีณาสพผู้บริบูรณ์ด้วยคุณทั้งปวง
ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ ผู้มีความคะนองอันสงบแล้ว
ด้วยข้าวและน้ำอย่างอื่นเถิด
เพราะว่าเขตนั้นเป็นเขตของบุคคลผู้มุ่งบุญ ฯ


เจริญในธรรมค่ะ

 เปิดอ่านหน้านี้  5723 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย