พฤศจิกายน


งานเทศกาลกินปลาทูที่ท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร

งานเทศกาลกินปลาทูที่ท่าฉลอม เดือนพฤศจิกายน จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร และตำบลท่าฉลอม พร้อมทั้งสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง ธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล


รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าวัตถุดิบและอาหารถิ่นที่ผลิตจากปลาทูอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นที่แพร่หลาย นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชาวประมงและผู้ประกอบการ

งานเทศกาลกินปลาทูที่ท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร
สถานที่ : ตำบล ท่าฉลอม อำเภอเมือง สมุทรสาคร
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย