พฤศจิกายน


ประเพณีลอยโขมด จังหวัดลำพูน

ประเพณีลอยโขมด เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มคนมอญหรือเม็งที่ได้อพยพหนีอหิวาตกโรคจากเมืองหริภุญชัย ไปอยู่ที่เมืองหงสาวดีและพากันเดินทางกลับหริภุญชัย เมื่อถึงวันครบรอบที่ได้จากพี่น้องที่เมืองหงสาวดี จึงจัดดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะ พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ลงในสะเปาลอยลงนํ้าเพื่อส่งความระลึกถึงญาติพี่น้องที่ยังอยู่เมืองหงสาวดี


ประเพณีลอยโขมด ตำบลต้นธง ณ วัดรมณียาราม(วัดกู่ระมัก) หมู่ที่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ประเพณีลอยโขมด จังหวัดลำพูน
สถานที่ : วัดรมณียาราม ถนน ลำพูน-ป่าซาง ตำบล ต้นธง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย