สิงหาคม


งานประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดกำแพงเพชร

งานประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จังหวัดกำแพงเพชร มีแม่นํ้าปิงไหลผ่าน ความยาวประมาณ ๑๐๔ กิโลเมตร เป็นสายโลหิตหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตก่อเกิดวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวกำแพงเพชร


ซึ่งการแข่งขันเรือยาวประเพณีเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากสายนํ้า เป็นการปลูกฝังจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทยให้แก่เยาวชน และประชาชนทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน

งานประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดกำแพงเพชร
สถานที่ : ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย