พจนานุกรมพุทธศาสน์

หมวด ส

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : ความหมายของคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา

สกทาคามิผล - สงฆ์
สงฆ์จตุรวรรค - สติ
สติปัฏฐาน - สทารสันโดษ
สตนพาย - สโภชนสกุล
สมจารี - สมถขันธกะ
สมถภาวนา - สมพงศ์
สมเพช - สมาทปนา
สมาทาน - สมานสังวาส
สมานสังวาสสีมา - สมุฏฐาน
สมุตเตชนา - สยามวงศ์
สรณะ - สลากภัต
ส่วนข้างปลายทั้งสอง - สหชีวินี
สหธรรมิก - สอุปาทิเสสนิพพาน
สอุปาทิเสสบุคคล - สังขตะ
สังขตธรรม - สังขาร ๒
สังขารทุกข์ - สังคหวัตถุ
สังคายนา - สังคีติ
สังคีติกถา - สังฆการี
สังฆคารวตา - สังฆทาน
สังฆนวกะ - สังฆสามัคคี
สังฆอุโบสถ - สังยมะ
สังโยชน์ - สังวาส
สังวาสนาสนา - สังสารสุทธิ
สังสุทธคหณี - สัญจร
สัญจริตตะ - สัญญา
สัญญา ๑๐ - สัตตมวาร
สัตตสติกขันธกะ - สัตติกำลัง
สัตตุ - สัตว์
สัตวนิกาย - สัทธิวิหาริก, สัทธิงวิหาริก
สัทธิวิหาริกวัตร - สันตติ
สันตาปทุกข์ - สันนิษฐาน
สันยาสี - สัปปุริสบัญญัติ
สัปปุริสูปัสสยะ - สัมปชานมุสาวาท
สัมปยุต - สัมผัส
สัมพันธ์ - สัมมากัมมันตะ
สัมมาญาณะ - สัมมาสัมพุทธเจดีย์
สมฺมาสมฺพุทฺโธ - สากิยานี
สาเกต - สาเถยยะ
สาธก - สามัญ
สามัญญผลสูตร - สามุกกังสิกา
สายโยค - สาราณียธรรม
สารี - สารีบุตร
สารีริกธาตุ - สาวัตถี
สาวิกา - สิกขมานา
สิกขา - สิคาลมาตา
สิง - สีมา
สีมามีฉายาเป็นนิมิต - สีลขันธวรรค
สีลมัย - สีวลี
สีหล, สีหฬ - สุข
สุขของคฤหัสถ์ - สุคโต
สุคนธชาติ - สุตพุทธะ
สุทธันตปริวาส - สุนทร
สุนทรพจน์ - สุรสิงหนาท
สุรเสนะ - เสขะ
เสขบุคคล - เสนาสนขันธกะ
เสนาสนคาหาปกะ - โสณะ, โสณกะ
โสณกุฏิสณณะ - โสณา
โสดาบัน - โสตสัมผัสสชาเวทนา
โสภณเจตสิก - ไสยาวสาน


พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โรงพิพม์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  2538  หน้า 295 - 353.จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย