พจนานุกรมพุทธศาสน์

หมวด ค, ฆ, ง, จ, ฉ, ช, ซ, ฌ

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ : ความหมายของคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา

ค, ฆ, ง, จ, ฉ, ช, ซ, ฌ

คณญัตติกรรม - คณาจารย์
คณิกา - ครุ
ครุกกรรม - ควัมปติ
ความค้ำ - คันโพง
คัพภเสยยกสัตว์ - คิลานุปัฏฐากภัต
คิหิณี - โคจรคาม
โคจรวิบัติ - โครส
ฆฏิการพรหม - โฆสิตาราม
งมงาย - จริต
จริมกจิต - จักกวัตติสูตร
จักขุ - จักรวรรดิวัตร ๑๒
จักษุ - จัมเปยยขันธกะ
จัมมขันธกะ - จารึก
จำนำพรรษา - จิตตะ
จิตตกัมมัญญตา - จิตตานุปัสสนา
จิตตุชุกตา - จีวรมรดก
จีวรลาภ - จุลวรรค
จุลศักราช - จูฬปันถกะ
จูฬเวทัลลสูตร - เจตภูต
เจตสิก - เจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์
เจ้าอธิการแห่งคลัง - ใจดำ
ฉกามาพจรสวรรค์ - ฉันนะ
ฉัพพรรณรังสี - เฉวียง
ชฎา - ชมพูทวีป
ชมพูพฤกษ์- ชาติสงสาร
ชาติสุททะ - ชีวก
ชีวกโกมารภัจจ์ - เชื่อดายไป
ซัดไปประหาร - ฌาปนกิจ


พระธรรมปิฎก (ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โรงพิพม์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร  2538  หน้า 1 - 25.จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย