เชิญร่วมมหากุศล ซื้อที่ดินสร้างวัด

 naret    18 ม.ค. 2555

 ขอเชิญสาธุชน ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัย ซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัด ถวายเป็นพุทธบูชา ณ สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม(ธรรมานันทสถาน)ธรรมยุต ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัภูมิ 


เนื่องด้วย ในเขตอำเภอคอนสาร มีวัดอยู่จำนวนน้อย อีกทั้งอาณาเขตของแต่ละวัดก็มีจำกัด ทำให้ไม่เพียงพอและสะดวกต่อการประกอบศาสนกิจ ของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน

ดังนั้น ในการนี้ จึงขอเรียญเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมมหากุศลในครั้งนี้ ด้วยการเป็นเจ้าภาพสมทบทุนซื้อที่ดิน เพื่อสร้างวัด ณ ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ-ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ และพุทธบริษัท ตลอดถึงใช้เป็นสถานที่อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีด้วย

อนึ่ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เเด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดถึงถวายเป็นพระกุศลบูชาคุณ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่จะทรงเจริญชนมายุ ครบ ๑๐๐ พรรษา ในปีพุทธศาศักราช ๒๕๕๖ ด้วย

ดูภาพกิจกรรมของสำนักสงฆ์ได้ที่
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002506859202


ท่านผู้มีจิตศรัทธา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พระมหานเรศ สาริสฺสโร (เรขาโชค)
Email: thamma-nantha@hotmail.com
โทร: 02-7141975 หรือ 087-8076246

 ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างมหากุศล โอนปัจจัยสมทบทุน ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาร้านสหกรณ์กรุงเทพ(เอกมัย)
เลขที่บัญชี 970-0-02452-0
ชื่อบัญชี พระมหานเรศ เรขาโชค(ทุนสร้างวัดสามัคคีธรรม)

ท่านที่โอนปัจจัยเข้าบัญชี โปรดเเจ้งชื่อ-นามสกุล ไปยัง
Email;thamma-nantha@hotmail.com


ขออนุโมทนาท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมมหากุศลทุก ๆ ท่าน 
การสร้างวัด คือการสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่
การทำบุญที่ที่นับว่าเป็นมหากุศล

ทำบุญอย่างไรให้ได้บุญมาก????? ต้องทำบุญถูกที่ ถูกเวลา ตรงกับความต้องการ และสิ่งที่ทำบุญจะต้องเป็นประโยชน์สำหรับคนส่วนมาก วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจในการทำความดี การทำบุญเพื่อสร้างวัด จึงได้อานิสงส์เป็นอย่างมาก เพราะเงินที่ทำบุญมีส่วนให้วัดสำเร็จได้ ถ้าไม่มีเราวัดคงจะสำเร็จไม่ได้ และที่สำคัญเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาให้คงอยู่ ไปอีกนานเท่านาน


อานิสงส์ ถวายที่ดินสร้างวัด
๑.จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฏิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมียิ่งๆขึ้นไป
๒.ทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำ
๓.มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษ์ และเทวโลก
๔.ปราถนาสิ่งไดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์
๕.ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ มนุษย์สมบัติ วรรณะสมบัติ ปัญญาสมบัติบริวารสมบัติ
๖.ได้เป็นเทวดามีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพย์สมบัติที่รุ่งเรืองตลอดจนมีทิพย์วิมานอันใหญ่โต และมีอานาเขตกว้างใหญ่ไพศาล
๗.มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
๘.มีพร้อมด้วยสุข ๓ ประการเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีนิพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
๙.จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเองและเป็นที่ดินทำเลดีเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย จะไม่เป็นคนเร่ร่อนอดอยาก
๑๐.ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ใหนประเทศใดแผ่นดินนั้นจะเจริญงอกงามเหมาะแก่การประกอบสำมาชีพตามปราถนาเป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชก็ให้ดอกออกผลงามกว่าที่ใดๆ


ยอดบริจาคเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ตลอดเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ผ่านมามีสาธุชนร่วมสร้างมหากุศลบริจาคปัจจัยสร้างวัดสามัคคีธรรม(ธ) ณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

รวมเป็นปัจจัยทั้งสิ้น ๑๓,๘๘๙.๔๔ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาท สี่สิบสี่สตางค์)
ขออนุโมทนาสาธุทุกท่าน ที่ร่วมมหากุศลในครั้งนี้ ขอความสุขสวัสดี จงมีแก่สาธุชนโดยทั่วกัน

ขออำนวยพร (พระมหานเรศ)อานิสงส์ ถวายที่ดินเพื่อพระพุทธศาสนา
การถวายที่ดินในบวรพระพุทธศาสนานั้น นับว่าเป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก และผู้ที่ร่วมทำบุญถวายที่ดินนี้นับว่า เป็นผู้มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ ห้องน้ำ โบสถ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกองค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น ในศาสนสถาน หลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลุกสร้างหรือบังเกิดขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้เป็นผู้ถวาย โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้นได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพระพุทธศาสนาแห่งนั้นก็จักได้รับอานิสงส์ดังกล่วาด้วย


  3,589 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย